Resolving Debt Collection Cases

Resolving Your Debt Collection Case in the California Courts provides information about the options for resolving many types of debts, before or after a court action is filed. If someone is trying to collect a debt that you dispute or are unable to pay, watching this video may help. The video is part of a series that provides information about resolving specific types of cases through the normal court process and through alternative dispute resolution (ADR) processes, which are usually less formal, less expensive, and less time consuming than a trial.

This video consists of five chapters, organized in a playlist. The chapters will automatically play in sequence, but can be viewed individually by using the playlist control. The video can be played with English, Spanish, Russian, Korean, Mandarin, and Vietnamese narration and subtitles, by selecting the appropriate tab above.

Please visit the California Courts Online Self Help Center and Self-Help YouTube Channel for more information about resolving your dispute.

Este video consiste de cinco capítulos, organizados en una lista de reproducción. Los capítulos se reproducen automáticamente en secuencia, pero pueden ser vistos individualmente con el control de la lista de reproducción.

Por favor visite el Centro de Ayuda de la Cortes de California y el Canal de Autoayuda de YouTube para obtener más información sobre la resolución de su disputa.

Đoạn phim này có năm chương, và được soạn trong một danh sách. Mỗi chương sẽ được chiếu theo thứ tự liên tiếp, nhưng có thể được xem riêng rẽ khi được chọn riêng từ danh sách.

Xin ghé qua Self Help Center của tòa án California trên mạng và Self-Help YouTube để được biết thêm chi tiết về việc giải quyết vụ tranh chấp của qúy vị.

该视频包含五个章节,合并在一个播放列表中。章节会按顺序播放,也可以使用播放列表单独播放。

请访问加州法庭在线自助服务中心网站YouTube自助频道,获取更多关于解决纠纷的信息。

본 비디오는 재생 목록에서 5개 장으로 구성됩니다. 이 5개 장은 순서대로 자동 재생되지만 재생 목록 제어를 사용하여 개별 장을 따로 볼 수도 있습니다.

분쟁 해결에 대한 자세한 내용은 캘리포니아 법원 온라인 셀프 헬프 센터 또는 셀프 헬프 유튜브 채널을 방문하시기 바랍니다.

Это видео состоит из пяти глав, организованных в плейлист. Главы автоматически воспроизводятся по порядку, но также могут быть просмотрены по отдельности с помощью контроля воспроизведения.

Пожалуйста, обратитесь в онлайновый Центр самопомощи по судам штата Калифорния или просмотрите канал самопомощи в YouTube для получения дополнительной информации об урегулировании вашего дела.

© 2018 Judicial Council of California