Section 8 Housing


Vea información sobre la vivienda de Sección 8 en español.
 

This page has resources and information on public housing programs that can help low-income people obtain housing they can afford.

Check the resources provided to get more information about housing programs, your rights as a tenant, and much more. You can also watch the videos below to find out about subsidized housing, your rights, and how to get legal help.

Section 8 & Subsidized Housing – Videos


Part 1: Introduction
Watch this video to get an introduction to the rest of the videos in this series.
Read the transcript of this video.

Part 2: Subsidized Housing Overview
This video gives you the basics of subsidized housing. It lets you know about the law, public housing options, and gives you examples of types of housing assistance.
Read the transcript of this video.

Part 3: Evictions and Terminations
Sometimes, a tenant in public housing faces eviction or termination from the public housing program. Watch this video to learn more about those two situations.  
Read the transcript of this video.

Part 4:  Informal Hearing and Review Process
This video tells you about your rights if you are being terminated from the public housing program.  It lets you know about the informal review and the hearing processes.
Read the transcript of this video.

Part 5: Tenant’s Rights Under Section 8
Watch this video to learn about your rights as a tenant in Section 8 housing. It explains what you can expect of your housing, and other important rights and what to do if there are issues.
Read the transcript of this video.
 

Resources for Public Housing and Section 8 InformationHousing and Urban Development (HUD) Guidelines—Find out if you qualify for public housing programs and learn more about them.

California Tenant’s Guide—Learn about the rights and responsibilities of tenants and landlords in California, including evictions, security deposits, landlord obligations, and more.

Fair Housing Act—Learn more about the law, your rights, and how to file a complaint about housing.

Housing Choice Vouchers Fact Sheet—Find out about housing choice vouchers. They are available for very low-income families, the elderly, and the disabled. Vouchers allow you to find your own housing, as long as the housing meets the requirements of the program.

File a complaint with HUD on Form 903—Use this form if you believe you were discriminated against related to housing—a violation of the Fair Housing Act. For example, if you were denied housing because of your race, or denied a mortgage loan because of your religion, or turned down for an apartment because you have children.

Apartment search—This page on the HUD website helps you search for a low-rent apartment in your state.

以下视频为汉语普通话和粤语。资源链接和视频文稿为简体中文。  

请在本地的法律图书室寻求帮助和了解详情,请见www.publiclawlibrary.org/law-libraries/

第一部分:前言 - 广东话, 普通话
观看本视频,获取关于本系列其他视频的介绍。
阅读本视频文稿。

第二部分:补贴住房的概述 - 广东话, 普通话
本视频向您提供补贴住房的基本情况,告诉您法律、公共住房选择,以及住房援助类型示例。
阅读本视频文稿。

第三部分:迫迁和终止 - 广东话, 普通话
有时公共住房租客面临了公共住房计划迫迁或终止。观看本视频,详细了解这两种情况。 
阅读本视频文稿。

第四部分:非正式听证和审查程序 - 广东话, 普通话
本视频告知您被公共住房计划终止时享有的权利,并说明非正式审查和听证程序。
阅读本视频文稿。

第五部分:第8条规定的租客权利 - 广东话, 普通话
观看本视频,了解您作为第8条规定的租客权利。它说明您对住房可有的期待,以及发生问题时的其他重要权利和应对方式。
阅读本视频文稿。资源

您是 住宅  歧視受害者嗎?

适合安居的住房!

您的租金如何釐定

住房选择券方案

여러분이 www.publiclawlibrary.org/law-libraries/ 에서 찾아볼 수 있는 지역 법률 도서관에서 도움을 받고 더 자세히 알아보십시오.

1부: 머리말
이 시리즈의 비디오에 대한 나머지 부분을 요약한 머리말을 들으려면 이 비디오를 보십시오.
이 비디오의 전사본을 읽으십시오.

2부: 보조금 수령 주택 요약
이 비디오는 여러분에게 보조금 수령 주택에 대한 기본 정보를 제공합니다. 이 비디오는 여러분이 법률, 공영 주택 선택사항에 대해 알려 주고, 여러분에게 주택 지원의 종류에 대한 예를 제공합니다.
이 비디오의 전사본을 읽으십시오.

3부: 퇴거 및 종료
때때로, 공영 주택의 세입자는 이 프로그램에서 퇴거 또는 종료에 직면합니다. 이 2가지 상황에 대해 더 자세히 알아보려면 이 비디오를 보십시오. 
이 비디오의 전사본을 읽으십시오.

4부: 비공식 심리 및 검토 절차
여러분이 공영 주택 프로그램에서 종료가 진행 중인 경우, 이 비디오는 여러분의 권리에 대해 알려줍니다.  이 비디오는 여러분에게 비공식 심리 및 검토 절차에 대해 알려줍니다.
이 비디오의 전사본을 읽으십시오.

5부: 섹션 8에 의한 세입자의 권리
섹션 8 주택의 세입자인 여러분의 권리에 대해 알아보려면 이 비디오를 보십시오. 이 비디오는 여러분의 주택에서 기대할 수 있는 사항, 다른 중요한 권리, 그리고 문제가 발생하는 경우에 취해야 할 조치에 대해 설명합니다.
이 비디오의 전사본을 읽으십시오.주택 차별의 피해자 이십니까?

임대료 결정 방식

주택 선택 바우처 프로그램

Nhờ giúp và tìm hiểu thêm tại thư viện luật địa phương, và quý vị có thể tìm thư viện tại www.publiclawlibrary.org/law-libraries/.

Phần 1: Giới Thiệu
Xem video này để biết phần giới thiệu các đoạn video còn lại trong loạt này.
Đọc bản thảo video này.

Phần 2: Đại Cương về Gia Cư Có Trợ Cấp
Video này nêu ra những điều cơ bản về gia cư có trợ cấp. Video này cho quý vị biết về luật pháp, các chọn lựa về gia cư công, và nêu ra các thí dụ về những loại trợ cấp gia cư.
Đọc bản thảo video này.

Phần 3: Trục Xuất và Chấm Dứt
Có khi người thuê gia cư công có thể bị trục xuất hoặc chấm dứt chương trình gia cư công. Xem video này để tìm hiểu thêm về hai trường hợp đó. 
Đọc bản thảo video này.

Phần 4: Tiến Trình Phân Xét và Tái Duyệt Không Chính Thức
Video này cho quý vị biết về các quyền của mình nếu quý vị bị chấm dứt chương trình gia cư công. Video này cho quý vị biết về tiến trình tái duyệt và phân xét không chính thức.
Đọc bản thảo video này.

Phần 5: Các Quyền của Người Thuê Theo Đoạn 8
Xem video này để biết về các quyền của quý vị trong cương vị người thuê trong gia cư theo Đoạn 8. Video này giải thích quý vị có thể có gì về gia cư của mình, và các quyền quan trọng khác và phải làm gì nếu xảy ra vấn đề.
Đọc bản thảo video này.


Có phải quý vị là nạn nhân bị kỳ thị gia cư không?

Một Chỗ Tốt Ðể Ở!

Cách xác Ƌịnh tiền thuê

Chương Trình Phiếu Trả Tiền Thuê Nhà Lựa Chọn

The idea for the Multilingual Online Access to Justice Initiative grew in part out of the LA Law Library’s Pro Bono Week — an annual event offering free workshops and classes to the community concerning a variety of legal topics.  The Library is a critical community resource for local, state, federal, and international law research, and we thank it for partnering with the Initiative. 

You can find your local law library here.

© 2018 Judicial Council of California