Court Interpreters Complaints - Vietnamese

 

Nộp đơn Khiếu nại với Chương trình Thông dịch viên Tòa án về Thông dịch viên Tòa án California


Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại về một thông dịch viên tòa án California cụ thể nếu quý vị tin rằng thông dịch viên được chứng nhận hoặc đã đăng ký:

  • Vi phạm Quy tắc Tòa án 2.890, Quy tắc ứng xử nghề nghiệp dành cho thông dịch viên
  • Không thể thông dịch thành thạo tiếng Anh và/hoặc ngôn ngữ đang được thông dịch
  • Có hành vi sai trái hoặc cư xử thiếu đạo đức

Để nộp đơn khiếu nại trực tiếp lên Hội đồng Tư pháp về một thông dịch viên tòa án cụ thể, vui lòng làm theo các hướng dẫn dưới đây.

LƯU Ý: Nếu quý vị đưa ra khiếu nại liên quan đến việc tòa án không cung cấp dịch vụ thông dịch hoặc khiếu nại chung về nhân viên tòa án, thẩm phán, hoặc các tài liệu và bản dịch bằng tiếng địa phương do tòa án cung cấp, vui lòng nộp đơn khiếu nại trực tiếp tới tòa án bằng cách gửi Mẫu đơn Khiếu nại về Dịch vụ Tiếp cận Ngôn ngữ hoặc truy cập trang web của tòa án để in mẫu đơn khiếu nại.

Nếu quý vị cần trợ giúp tìm tòa án địa phương, vui lòng truy cập trang Tìm trang Tòa án của tôi. Nếu quý vị không thể tìm thấy mẫu đơn khiếu nại về dịch vụ tiếp cận ngôn ngữ của tòa án trên mạng, vui lòng liên hệ: LAP@jud.ca.gov, và chúng tôi sẽ liên hệ với tòa án để giúp quý vị tìm thông tin phù hợp về cách thức nộp đơn khiếu nại về dịch vụ tiếp cận ngôn ngữ lên tòa án.

 

Chương trình Thông dịch viên Tòa án
Hội đồng Tư pháp California
455 Golden Gate Avenue
San Francisco, CA 94102

Lưu ý: Nếu hành vi sai trái bị cáo buộc của một thông dịch viên tòa án California xảy ra ở một địa điểm không phải là tòa án tiểu bang (ví dụ, tại buổi lấy lời khai có tuyên thệ, phiên điều trần về di trú, văn phòng luật sư, tòa án liên bang), vui lòng gửi trực tiếp đơn khiếu nại đến Chương trình Thông dịch viên Tòa án của Hội đồng Tư pháp tại địa chỉ credreview@jud.ca.gov.

Thông báo nhận và các bước tiếp theo: Sau khi nhận được đơn khiếu nại, Chương trình Thông dịch viên Tòa án của Hội đồng Tư pháp sẽ xác nhận đã nhận đơn khiếu nại của quý vị. Khiếu nại của quý vị sẽ được xem xét và đánh giá, và sau đó quý vị sẽ nhận được thông báo trong vòng 45 ngày về các biện pháp sẽ được thực hiện.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ credreview@jud.ca.gov.